Giluminiai siurbliai gręžiniams
Giluminiai siurbliai gręžiniams

  Dėmesio! Giluminiai siurbliai nėra skirti naudoti riboto fizinio, jausminio arba psichinio gebėjimo asmenims, taip pat vaikams iki 14 metų. Asmenys, kurie neturi patirties ar nesugeba naudotis įranga, ją pradėti eksploatuoti gali tik gerai susipažinę su siurblio Naudojimo ir priežiūros instrukcija ir laikydamiesi joje išdėstytų reikalavimų arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingiems asmenims

 Gręžinių (giluminiai) siurbliai yra skirti švariam, gėlam, šaltam vandeniui siurbti iš gręžtinių giluminių vandenviečių, betoninių žiedų šulinių ir kitų vandens rezervuarų. Šių modifikacijų siurbliai plačiai naudojami žemės ūkyje, taip pat pilnai aprūpina vandeniu individualius namus ir nedideles gamybos įmones. Maži siurblių skersmenys suteikia galimybę sumažinti gręžinio įrengimo išlaidas. Siurbliai nėra pritaikyti siurbti nešvaraus vandens, taip pat vandens, kuriame yra kietųjų abrazyvinių dalelių ar pluoštinių teršalų. Dėl vandenyje esančių nešvarumų trumpėja siurblio eksploatacijos laikas, didėja gedimų tikimybė.  

    Siurblio parinkimas ir paruošimas eksploatacijai 

 1. Teisingas siurblio parinkimas ir priežiūra užtikrins ilgametį ir patikimą įrenginio darbą.
 2. Renkantis siurblį, pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į įrenginio diametrą. Jis turi būti tokio dydžio, kad nuleidimo į šulinį metu neužstrigtų vamzdyje. Jei kyla abejonės dėl gręžinio apsauginio vamzdžio skersmens, arba yra tikimybė, kad gręžinys gali būti „pasuktas“, o skirtumas tarp siurblio išorinio ir vamzdžio vidinio diametrų yra mažas, patartina prieš įleidžiant siurblį, pamėginti nuleisti į gręžinį cilindrą (pvz. vamzdį) tokio pat diametro kaip pasirinktas giluminis siurblys. Taip patikrinsite gręžinio angą ir išvengsite siurblio užstrigimo. Po to siurblį, prijungtą prie slėginio vamzdžio, galima palengva nuleisti į gręžinį.
 3. Pasirenkant siurblį, svarbu atsižvelgti į suvartojamą vandens kiekį bei slėgį, reikalingą vandentiekio sistemoje. Skaičiuojant siurblio parametrus reikia įvertinti gręžinio gylį bei pasipriešinimo jėgas, atsirandančias vandeniui tekant vamzdžiais ir vamzdyno armatūros elementais (alkūnėmis, ventiliais, vožtuvais ir pan.). Slėgio nuostolius galima apskaičiuoti eksperimentiškai atliekant bandomuosius siurblio paleidimus arba teoriškai, naudojantis formulėmis.
 4. Siurblio prijungimą prie vandentiekio sistemos ir elektros tinklo, taip pat įrenginio paleidimą turėtų atlikti kvalifikuotas asmuo.
 5. Siurblį reikia nuleisti tiek, kad eksploatuojant, jis kabėtų nors 2m žemiau nuo numatomo žemiausio vandens lygio, bet ne arčiau kaip 2m nuo gręžinio dugno.
 6. Nuleistą į gręžinį giluminį siurblį reikia pakabinti ant apsauginio lyno.
 7. Siurblio kabelis kas 3m turi būti pritvirtintas plastikiniais spaustukais prie slėginio vamzdžio. Reikia atkreipti dėmesį, kad spaustukų užspaudimo ir siurblio įleidimo į šulinį metu, nebūtų pažeista laido izoliacija.
 8. Neleidžiama siurblio kelti ar leisti žemyn į grežinį laikant už elektros laido.
 9. Siurbliai SKM ir SKT pritaikyti eksploatuoti pastoviai panardinti gręžiniuose. Jei siurblys būna ištrauktas iš vandens ilgiau nei 3 dienas, gali užsiblokuoti jo rotorius.
 10. Prieš įleidžiant siurblį į gręžinį, reikia jį panardinti į vandens rezervuarą ir įjungti keletui sekundžių. Jei siurblys neužsikirsdamas siurbia vandenį, tai reiškia, kad rotorius nėra užblokuotas ir siurblį galima toliau eksploatuoti. Jei siurblys vandens nesiurbia, o tik gaudžia, reiškia, kad rotorius užblokuotas. Norint atblokuoti rotorių, reikia žiediniu raktu Nr 4 atsukti keturis varžtus, tvirtinančius žalvarinį siurblio slėginį korpusą ir plastikinę kabelio apkabą, išimti siurblio slėginį korpusą bei siurblio pakopą, kurioje įrengtas rotorius. Atblokavus rotorių  ir vėl surinkus siurblį, jį galima toliau eksploatuoti. Rotoriaus atblokavimą pirkėjas gali atlikti savarankiškai.   

Giluminių siurblių eksploatacija

  1. Draudžiama įjungti siurblį nepanardintą į vandenį. Jeigu yra tikimybė, kad darbo metu siurblys iškils virš vandens lygio, reikia prie siurblio prijungti plūdę-išjungiklį, kuris išjungtų siurblį, sumažėjus vandens lygiui.
  2. Įjungus trifazius siurblius, pirmiausia reikia patikrinti ar yra teisinga apsisukimų kryptis. Ji nustatoma lyginant amperimetro ir manometro rodmenis. Tinkama kryptis – kai manometro rodmenys didesni, amperimetro  – mažesni. Sukeitus dvi fazes vietomis, apsisukimų kryptis pasikeis.
  3. Prieš įjungiant siurblį reikia patikrinti elektros tinklo įtampą, o įjungus – įtampos kritimą. Įtampos kritimas negali viršyti 6%.
  4. Giluminių siurblių SKM, SKT, EVJ didžiausias panardinimo gylis yra 30m.
  5. Jei eksploatuojant siurblį pažeidžiamas siurblio maitinimo laidas ir jį reikia pakeisti, tai turėtų atlikti klalifikuotas specialistas arba specializuota remonto įmonė.
  6. Pažeidus korpuso sandarumą, iš siurblio gali išsilieti tepalas ir užteršti siurbiamą vandenį.
  7. Prieš nuleidžiant siurblį, rekomenduojama išsiurbti iš gręžinio vandenį, kuriame yra smėlio, dumblo, purvo dalelių. Ypač tai svarbu atlikti naujuose ar ilgai nenaudotuose gręžiniuose. Šiuos darbus turėtų atlikti specializuota, gręžinius aptarnaujanti įmonė.
  8. Siurbliai ir hidroforiniai rezervuarai turėtų būti parinkti taip, kad giluminių siurblių SKM, EVJ, 3T23, 3T32, 3T46 įjungimo/išjungimo ciklų skaičius neviršytų 15 per valandą.
  9. Jei pablogėja siurblio darbo parametrai, būtina nustatyti priežastis, įtakojančias šiuos pokyčius. Viena iš galimų priežasčių – sietelio angų užsikimšimas. Siurblio negalima eksploatuoti kai yra užsikimšę daugiau kaip 20% įsiurbimo sietelio paviršiaus. Taip pat siurblio negalima eksploatuoti esant uždarytam vožtuvui.
  10. Siurblį, įleistą į vandenį, rekomenduojama įjungti ne rečiau kaip vieną kartą per 14 dienų ir leisti jam padirbti ne trumpiau kaip 10 minučių.
  11. Naudojant giluminius siurblius EVJ vandentiekio sistemoje turi būti įrengtas slėgio apsaugos vožtuvas, kuris apsaugotų sistemą nuo per didelio slėgio didėjimo.
  12. Vienfaziai siurbliai SKM, EVJ ir (230V) komplektuojami su valdymo dėžute. Valdymo dėžutėje yra įmontuotas viršsrovės jungiklis, kuris perkrovos atveju automatiškai išjungia įrenginį. Įvykus automatiniam siurblio išjungimui, pirmiausia reikia siurblio išjungimo mygtuką paspausti į padėtį “0” (išjungta), po to įspausti viršsrovės jungtuką ir nustatyti siurblio jungtuką į padėtį “I” (įjungta). Jei pabandžius vieną kartą siurblio įjungti  nepavyksta, tuomet reikia kreiptis į kvalifikuotą specialistą ir ieškoti gedimo priežasčių.
  13. Siurbliui dirbant jo variklis turi būti pastoviai aušinamas. Šis procesas vyksta vandeniui tekant išilgai variklio. Siurbliams, kurių diametras 3” ir 4”, mažiausias leistinas tėkmės greitis 0,08 m/s. Jei siurblys eksploatuojamas vandens rezervuare arba didesniame nei 200mm skersmens gręžinyje, būtina naudoti apsauginį vamzdį, kuris sąlygotų reikalingą variklio aušinimą.

Pastaba: Gamintojas ir Pardavėjas neatsako už žmonėms ir turtui padarytą žalą, dėl netinkamo elektros tinklo įžeminimo, taip pat už žalą atsiradusią                               eksploatuojant giluminius siurblius be srovės lyginimo įtaiso. 

   Atliekų tvarkymas

     Šie siurbliai yra paženklinti perbraukto konteinerio simboliu, kuris rodo, kad nusidėvėjusią įrangą draudžiama išmesti į buitinių atliekų konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Išsamios informacijos apie gaminio perdirbimą galima gauti miesto ar rajono savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo įmonėje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šią prekę. Šiuos giluminius siurblius ir jų dalis reikia šalinti pagal aplinkosaugos taisykles. Kai nusidėvėjusių siurblių remontas nėra ekonomiškai pagrįstas, tuomet gaminius reikia išmontuoti, atskiriant vieną nuo kitos ketines, plienines, varines, plastikines dalis ir gumą. Gautus elementus reikia perduoti antrinių žaliavų surinkimo punktui.

 1. Neleidžiama siurblio kelti ar leisti žemyn į grežinį laikant už elektros laido.
 2. Siurbliai SKM ir SKT pritaikyti eksploatuoti pastoviai panardinti gręžiniuose. Jei siurblys būna ištrauktas iš vandens ilgiau nei 3 dienas, gali užsiblokuoti jo rotorius.
 3.  Prieš įleidžiant siurblį į gręžinį, reikia jį panardinti į vandens rezervuarą ir įjungti keletui sekundžių. Jei siurblys neužsikirsdamas siurbia vandenį, reiškia, kad rotorius nėra užblokuotas ir siurblį galima toliau eksploatuoti. Jei siurblys vandens nesiurbia, o tik gaudžia, reiškia, kad rotorius užblokuotas. Norint atblokuoti rotorių, reikia žiediniu raktu Nr 4 atsukti keturis varžtus, tvirtinančius žalvarinį siurblio slėginį korpusą ir plastikinę kabelio apkabą, išimti siurblio slėginį korpusą bei siurblio pakopą, kurioje įrengtas rotorius. Atblokavus rotorių
 1.  Prieš įleidžiant siurblį į gręžinį, reikia jį panardinti į vandens rezervuarą ir įjungti keletui sekundžių. Jei siurblys neužsikirsdamas siurbia vandenį, reiškia, kad rotorius nėra užblokuotas ir siurblį galima toliau eksploatuoti. Jei siurblys vandens nesiurbia, o tik gaudžia, reiškia, kad rotorius užblokuotas. Norint atblokuoti rotorių, reikia žiediniu raktu Nr 4 atsukti keturis varžtus, tvirtinančius žalvarinį siurblio slėginį korpusą ir plastikinę kabelio apkabą, išimti siurblio slėginį korpusą bei siurblio pakopą, kurioje įrengtas rotorius. Atblokavus rotorių
 1.  Prieš įleidžiant siurblį į gręžinį, reikia jį panardinti į vandens rezervuarą ir įjungti keletui sekundžių. Jei siurblys neužsikirsdamas siurbia vandenį, reiškia, kad rotorius nėra užblokuotas ir siurblį galima toliau eksploatuoti. Jei siurblys vandens nesiurbia, o tik gaudžia, reiškia, kad rotorius užblokuotas. Norint atblokuoti rotorių, reikia žiediniu raktu Nr 4 atsukti keturis varžtus, tvirtinančius žalvarinį siurblio slėginį korpusą ir plastikinę kabelio apkabą, išimti siurblio slėginį korpusą bei siurblio pakopą, kurioje įrengtas rotorius. Atblokavus rotorių

Naudojant giluminius siurblius EVJ ir EVINOX, vandentiekio sistemoje turi būti įrengtas slėgio apsaugos vožtuvas, kuris apsaugotų sistemą nuo per didelio slėgio didėjimo.

Giluminiai siurbliai gręžiniams 

puslapyje
Rodoma 1 - 12 iš 13 dalykų
filter

Filtrai

Įjungti filtrai
Kategorijos

Giluminiai siurbliai gręžiniams