Minkštas vanduo jūsų namams

Minkštas vanduo jūsų namams

  Vandens kietumas priklauso nuo jame ištirpusių kalcio bei magnio druskų kiekio. Dėl šių medžiagų pertekliaus formuojasi kalkių nuosėdos, atsiranda baltų dėmių ant indų, kriauklių, vonios, ilgai neužverda arbatinukas ar sunkiai įšyla šildytuvas. Dėl užkalkėjusių vandens šildymo elementų paviršių smarkiai padidėja energijos nuostoliai, silpnėja vandens srovė dušo galvutėse, blogai tirpsta muilas.
    Vandens minkštinimo filtro veikimas pagrįstas kietumo šalinimu filtruojant vandenį per katijonito dervą. Katijoninė derva turi ribotą imlumą kalcio ir magnio jonams, todėl po tam tikro išvalyto vandens kiekio yra atliekama filtro regeneracija. Derva regeneruojama druskos tirpalu. Laikantis visų įrenginio eksploatacijos taisyklių, vandens minkštinimo filtro likutinis vandens kietumą esant nominaliam našumui – 0,05-0,1 mg-ekv/l ir esant maksimaliam našumui – 0,3-0,5 mg-ekv/l.

 Vanduo paduodamas į nugeležinimo sistemą turi atitikti šiuos parametrus:

 • pakibusių dalelių kiekis – ne didesnis 5 mg/l
 • bendras kietumas - iki 20 mg-ekv/l
 • bendras druskingumas  - iki 1000 mg/l
 • bendras geležies kiekis – ne didesnis 0,5 mg/l
 • sieros vandenilis ir sulfidai – iki 5 mg/l
 • laisvas chloras – ne daugiau 1,0 mg/l
 • filtruojamo vandens temperatūra – 5-35 
 • vandens slėgis – min 2 bar.

Prieš montupjant vandens minkštinimo įrangą būtina atlikti cheminę vandens analizę. Jei vandens kokybės rodikliai neatitinka aukščiau pateiktų reikalavimų, būtina statyti pirminio apdorojimo įrangą (mechaninį filtrą, dechlorizacijos įrangą ar kitus filtravimo elementus).

 Vandens minkštinimo procesas

  Įrangos veikimas paremtas jonų mainų procesu, kurio metu Na⁺ jonai pakeičia kalcio ir magnio jonus. Vandens minkštinimo filtras dirba periodiškai persijungdamas iš serviso režimo į regeneracinį ir atgal. Filtro perjungimas iš vieno režimo į kitą vyksta automatiškai kai įtaisytas skaitliukas užfiksuoja užprogramuotą pratekėjusio vandens kiekį. Iškart po persijungimo filtras regeneruojamas, o po regeneracijos pereina į serviso režimą. Stipriarūkštinė katijoninė derva yra regeneruojama druskos tirpalu NaCl. Regeneracijos metu Na⁺ jonai pakeičia proceso metu sulaikytus kalcio ir magnio jonus, kurie kartu su praplovimo vandeniu nuvedami į drenažą. Visos regeneracijos stadijos atliekamos automatiškai naudojant įeinančio vandens slėgį, Koncentruotas druskos tirpalas susidaro vandens ir tabletuotos druskos NaCl kontakto metu. Periodinį druskos bako papildymą tabletuota druska atlieka vartotojas. Vandens minkštinimo filtro regeneracijos procesas susideda iš sekančių stadijų:
   1 stadija – atbulinis praplovimas, vandens srautas teka per filtrą iš apačiosį viršų. Šio proiceso metu supurenama joninė derva bei pašalinamos susikaupusios nuosėdos.
   2 stadija – dervos apdorojimas druskos tirpalu bei lėtas praplovimas. Konsentruotas 25% druskos tirpalas iš druskos bako pasiurbiamas į elektromechaninį valdymo vožtuvą, kur inžektoriuje skiedžiamas vandeniu iki 7-10%. Toliau tirpalas paduodamas į filtrą (vandens srautas tekaiš viršaus į apačią). Pasibaigus druskos tirpalui bake, lygiai tokiu pačiu greičiu vyksta lėtas dervos praplovimas vandeniu.
  3 stadija – antras atbulinis praplovimas, vandens srautas teka per filtrą iš apačios į viršų. Šio proceso metu supurenama joninė derva bei pašalinamos susikaupusios nuosėdos.
  4 stadija – greitas praplovimas, kurio metu sutankinamas dervos sluoksnis, bei pašalinami likutiniai druskos tirpalo pėdsakai.
  5 stadija – druskos bako užpildymas. Į druskos baką paduodamas nustatytas vandens kiekis. 

 Vandens filtro prijungimas

 Reikalavimai patalpai, kurioje montuojamas filtras

 • patalpos oro temperatūra – +5 - +40 
 • patalpos santykinis drėgnumas iki 70%;
 • patalpoje, filtrų montavimo vietoje, turi būti horizontalios grindys;
 • būtina kanalizacija, leidžianti išvesti drenuojamo vandens kiekius.

Įrangos prijungimas

 • įranga montuojama ant lygaus ir tvirto pagrindo;
 • įranga montuojama kaip galima arčiau prie paduodamo vandens linijos ir drenažinės sistemos;
 • rekomenduojama į bendrą vamzdyno sistemą filtrą jungti su apėjimo kontūru;
 • montuojant įrangą, turi būti numatyta galimybė greitam sistemos atjungimui nuo bendro vamzdyno. Tam tikslui rekomenduotina sumontuoti sklendes įėjimo ir išėjimo vietose;
 • jei paduodamas vanduo savyje turi įvairių nuosėdų, stambių dalelių bei priemaišų, rekomenduojama įėjimo kontūre sumontuoti vandens valymo filtrą.
 • nerekomenduojama montuoti įrangą toliau kaip 5 metrai nuo drenažo;
 •  įrangos elektros instaliacija turi atitikti europinius standartus. Elektros tinklo parametrai: 220 ± 10% V, 50 Hz, būtinas įžeminimas, Esant dideliems srovės pulsacijoms, būtina statyti stabilizatorių. Rozetė turi būti sumontuota sienoje, tokiame aukštyje, kad nepatektų drėgmė.   

Filtro paruošimas darbui ir paleidimas

Sumontavus įrangą, būtina sistemą nuorinti ir atlikti pirminę filtro regeneraciją. Regeneracija atliekama sekančia seka:

 1. Užsukamos vandens padavimo ir išleidimo sklendės.
 2. Prijungiame druskos baką žarnos pagalba prie elektromechaninio valdymo vožtuvo.
 3. Užpildome baką tabletuota druska, kad užtektų 4-5 regeneracijoms. Druskos lygis bake turi būti 10-15 cm žemiau bako krašto. Vienam litrui dervos reikia 160g druskos. Pripildome baką vandeniu (350g druskos reikia 1L vandens) ir 2-3 valandoms, kad gautume koncentruotą druskos tirpalą.
 4. įjungiame valdymo vožtuvą į elektros tinklą.
 5. Patikriname ar teisingai nustatyti programavimo įrenginyje regeneracijų ciklų laikai, esant reikalui nustatymus galime pakeisti.
 6. Iš lėto ne pilnai atidarome vandens padavimo sklendę. Išėjimo sklendė turi būti uždaryta. Pervedame filtrą į regeneracijos režimą. Po to kai į drenažą pradės tekėti tankus ir pastovus vandens srautas, be oro tarpų, galime iš lėto pilnai atidaryti įėjimo sklendę ir palaukti kol baigsis regeneracija. Viso proceso metu išėjimo sklendė yra pilnai uždaryta.
 7. Pasibaigus regeneracijos procesui būtina:
 • pilnai atidaryti išėjimo sklendę, apėjimo kontūro sklendė turi būti uždaryta;
 • papildyti tabletuotos druskos kiekį bake;
 • užprogramuoti filtro ciklą;
 • įranga paruošta darbui. 

 Vandens filtro eksploatacijos taisyklės

 1. Rekomenduojama periodiškai tikrinti ir koreguoti programavimo įrangos nustatymus. Po elektros energijos maitinimo nutrūkimo, iš naujo nustatyti laiką.
 2. Jei įranga buvo nenaudojama ilgą laiką, prieš jos eksploataciją rekomenduojama atlikti pusiau automatinę regeneraciją.
 3. Vandens minkštinimo filtro regeneracijai rekomenduojama naudoti specialiai skirtą tabletuotą druską NaCl 99,5%. Neleistina naudoti druskų, turinčių didelį kiekį priemaišų, molio ir smėlio dalelių;
 4. Druskos tirpalo koncentracija bake visada turi būti maksimali – 26% (tankis 1.197 g/cm³  prie 20°C).
 5. Druskos lygis visada turi būti aukščiau vandens lygio.           

Kategorijos