Omnigena vandens tiekimo stotelės (hidroforai). Eksploatacija, garantijos sąlygos

Omnigena vandens tiekimo stotelės (hidroforai). Eksploatacija, garantijos sąlygos

Bendra informacija

Vandens tiekimo stotelę (hidroforą) sudaro elektrinis vandens siurblys, išsiplėtimo indas, antivibracinė žarna, bei rėlė su manometru. Hidroforas skirtas siurbti švarų vandenį ar kitą neklampų skystį, kuriame nėra kietų abrazyvinių dalelių. Skystis turi būti chemiškai neaktyvus ir jo temperatūra  turi neviršyti 35ºC.  

Saugumo instrukcija

1. Prieš naudodamiesi hidroforu perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės žemiau išdėstytų reikalavimų.
2. Vartotojas yra atsakingas už trečųjų asmenų saugumą prietaiso darbo metu.
3. Draudžiama remontuoti vandens tiekimo stotelę (hidroforą) jam veikiant ar esant prijungtam prie elektros šaltinio.
4. Prieš įjungdami variklį visada apžiūrėkite ar hidroforo elektros instaliacija nėra pažeista (ar maitinimo laidas ir kištukas yra tvarkingi, ar vandens siurblio korpusas nėra įtrūkęs.
5. Tik įsitikinę, kad visi vandens tiekimo stotelės (hidroforo) mazgai yra tvarkingi galite prietaisą jungti į elektros tinklą.
6. Neremontuokite įtrūkusių ar kitaip pažeistų kištuko ar maitinimo laido - jie turi būti pakeisti naujais. Tai gali atlikti klalifikuotas ir atestuotas specialistas.
7. Sugedus vandens siurbliui, dėl remonto kreipkitės į klalifikuotą specialistą.
8. Draudžiama jungti į elektros tinklą neužpildytą skysčiu siurblį.
9. Vaikams iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros draudžiama naudotis vandens tiekimo stotele (hidroforu).                

  Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) paruošimas darbui 

1. Pastatykite hidroforą ant lygaus horizontalaus paviršiaus.
2. Prijunkite prie siurblio siurbimo žarną ar vamzdį. Jų diametras turi būti ne mažesnis kaip 1“ (geriausia 11/4“), siurbliams  MH 2200, MH2200INOX mažiausias diametras -11/4“. Siurbimo vamzdžio ar žarnos sujungimai turi būti sandarūs.
3. Prie siurbimo linijos rekomenduojame prijungti atbulinį vožtuvą su įsiurbimo indu, arba atbulinį vožtuvą su filtru.
4. Priklausomai nuo vandens siurblio techninių parametrų paruoškite įsiurbimo liniją ir įsitikinkite, kad ji nebūtų aukščiau už siurblį, kas leis išvengti oro burbulų.
5. Prijunkite vandens tiekimo stotelę (hidroforą) prie vandens tiekimo kontūro.
6. Užsandarinkite siurbimo ir vandens tiekimo kontūrus.
7. Prieš įjungiant hidroforą būtina siurblį ir siurbimo vamzdį pilnai pripildyti vandeniu. Tam tikslui reikia atsukti įleidimo kamštelį esantį ant siurblio korpuso ir įpilti vandens į angą. Prieš paleidžiant  vandens siurblį kamštelį būtina užsukti.
8. Hidroforą prijungti prie elektros tinklo su įžeminimu. Priklausomai nuo variklio tipo 230V ar 400V prietaisas jungiamas prie vienfazio ar trifazio tinklo.
9. Įjunkite vandens tiekimo stotelę (hidroforą).
10. Siurblys išsijungia, kai pasiekiamas automatinis išsijungimo slėgis 3 bar.
11. Siurblys automatiškai įsijungia, kai vandens slėgis sumažėja iki 1,5 bar.
10. Jei siurblys nepradeda siurbti arba nustoja siurbti vandenį, reikia patikrinti:
         - ar vandens telkinyje yra vandens, ar įsiurbimo vamzdis su atbuliniu vožtuvu yra pilnai panardinti;
         - ar siurbimo vamzdis (žarna) yra sandarūs;
         - ar siurbimo vamzdis (žarna) yra sandarūs;
         - ar atbulinis vožtuvas su grubaus valymo filtru nėra užkimšti nešvarumų;
         - ar nėra viršijamas įsiurbimo gylis.


 Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) darbo režimo - įjungimo ir išjungimo nustatymas

  Slėgio relė - tai vienas iš vandens tiekimo stotelės elementų, skirtas automatiškai įjungti arba išjungti stotelės siurblį, priklausomai nuo esančio vandens slėgio sistemoje. Slėgio relės veikimo principas pagrįstas tuo, kad vandens slėgiui sistemoje pasiekus maksimalų nustatytą dydį apie 2,5-3,0 barus, veikiami specialios membranos, atsijungia relės kontaktai. Kadangi  vienas iš kontaktų yra sujungtas su siurblio varikliu, jis automatškai išjungia siurblį. Sistemoje sumažėjus slėgiui iki nustatytos žemiausios ribos apie 1,5-1,8 barų relės kontaktai vėl susijungia ir automatiškai įjungia siurblio variklį.  Sistemoje vėl kyla slėgis ir siurblio variklis išjungiamas, kai pasiekiamas didžiausias nustatytas slėgis. Tokiu principu sistemos siurblys yra įjungiamas ir išjungiamas, o vandens slėgis svyruoja nustatytame intervale, dažniausiai nuo 1,5 iki 3,0 barų.
  Slėgis sistemoje nustatomas ir reguliuojamas dviem varžtais esančiais po relės dangteliu. Apatinė slėgio vertė reguliuojama didesniu varžtu. Sukdami varžtą pagal laikrodžio rodyklę slėgį sistemoje didinsime, prieš laikrodžio rodyklę - mažinsime.

    Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) reguliavimas susideda iš dviejų etapų:
                                                         oro slėgio nustatymas išsiplėtimo inde,   
                                                         vandens tiekimo stotelės įjungimo ir išjungimo nustatymas.                                                                     
  Oro slėgis išsiplėtimo inde matuojamas esant tuščiam išsiplėtimo indui ir išjungus vandens tiekimo stotelę nuo elektros tinklo. Išsiplėtimo indo galinėje dalyje yra specialus vožtuvas (nipelis) skirtas oro pripūtimui ar išleidimui. Slėgis inde matuojamas manometru, naudojamu matuoti oro slėgį automobilių padangose. Esant per mažam oro slėgiui inde, oras pripučiamas automobiline  pompa. Išsiplėtimo indams 24 L rekomenduojamas oro slėgis nuo 1,5 iki 2,0 barų, indams nuo 50 iki 100 L rekomenduojamas slėgis - 1,7-2,0 barų. Sureguliavus slėgį išsiplėtimo inde įjunkite vandens tiekimo stotelę į elektros tinklą. Siurblys pradeda dirbti, pripildo sistemą ir indo membraną vandeniu ir po kurio laiko išsijungia. Stotelės manometras parodys slėgį (viršutinę ribą), prie kurio išjungiamas siurblys. Jei slėgio reikšmė skiriasi nuo rekomenduojamos tai mažesnio varžto pagalba nustatysime mums reikalingą slėgio reikšmę. Analogiškai nustatysime ir apatinę reikšmę. Atsukus vandentiekio sistemoje esantį čiaupą, leisime mažėti vandens slėgiui. Pasiekus minimalią slėgio vertę automatiškai įsijungs siurblys. Manometras parodys slėgio ribą. Jei ji skiriasi nuo rekomenduojamos, mažesnio varžto pagalba, nustatysime reikalingą slėgį. Svarbu žinoti, kad slėgis įjungiantis siurblį turi būti 10% didesnis už oro slėgį inde. Nesilaikant šios taisyklės trumpinsime guminės diafragmos eksploatavimo laiką.

Prijungimas prie elektros tinklo 

1. Prieš prijungiant hidroforą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka siurblio lentelėje pateiktą įtampos dydį.
2. Vandens siurblio kištukas turi būti prijungtas prie lizdo su įžeminimu.
3. Vandens siurblį maitinantis elektros tinklas turi turėti apsauginį saugiklį, kuris suveikia esant ne didesniai kaip 30mA nuotekio srovei 230V, 50Hz elektros tinkle.
4.Tinklas turi turėti saugiklį, apsaugantį variklį nuo perkrovos. Saugiklis turi būti nustatytas maksimaliai apvijos srovei, nurodytai vandens siurblio nominalių 
dydžių lentelėje. 400V variklių atveju vandens tiekimo stotelės turi turėti fazės dingimo saugiklį. Hidroforas gali veikti be tokios apsaugos, tačiau perkrovos sąlygoto gedimo atveju garantija gaminiui negalioja.
5. Trifaziams varikliams el.srovę tiekti būtina keturgysliu laidu, atitinkamai prijungiant tris srovės fazes prie trijų vienodų rėlės spaustukų, pažymėtu užrašu 
„Line“, bei įžeminimo laidą į spaustuką, pažymėtą ženklu (žemė). 400V variklių atveju fazės turi būti prijungtos taip, kad variklio sukimosi kryptis atitiktų ant siurblio korpuso esančią rodyklę. 

Dėmesio: Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) prijungimą prie elektros tinklo turėtų atlikti klalifikuotas asmuo.
                Gamintojas neatsako už žalą padarytą dėl to, kad nebuvo tinkamo įžeminimo.         

Hidroforo eksploatacija ir priežiūra 

1. Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) siurblys ir išsiplėtimo indas turi būti parinkti taip, kad įjungimo išjungimo ciklų skaičius neviršytų 15 per valandą.
2. Išsiplėtimo inde yra elastinga membrana, atskirianti vandens pripildomą ertmę nuo rezervuaro oro erdvės. Jei hidroforas įsijungia pernelyg dažnai, tai gali reikšti, kad rezervuare yra netinkamas slėgis. Tarp siurblio išjungimo ir įjungimo laiko tarpo vanduo turi sudaryti apie ½“ nominalios rezervuaro talpos. 
3. Oro slėgis išsiplėtimo induose, kurių talpa yra iki 24 L, turi sudaryti nuo 1,5 bar iki 2,0 bar, esant nuliniam vandens slėgiui siurblyje. Oro slėgį reikia periodiškai kartą per pusę metų tikrinti. Oro slėgiui reguliuoti yra skirtas savaeigio tipo vožtuvas, paprastai esantis galinėje išsiplėtimo indo dalyje. Slėgis inde turi būti reguliuojamas išjungus siurblį iš elektros tinklo ir atsukus vožtuvą. Hidrofore esantis manometras parodo vandens slėgį vandens tiekimo stotelėje ir nėra skirtas oro slėgiui išsiplėtimo inde matuoti. Oro slėgį reikia tikrinti manometru, skirtu slėgiui automobilio padangose matuoti.
4. Eksploatuojant siurblį žiemos metu, reikia jį apsaugoti nuo šalčio.
5. Jei vandens tiekimo stotelė (hidroforas) žiemos metu nenaudojama arba kai yra pavojus, kad ji užšals, būtina išleisti iš siurblio vandenį. Tuo tikslu reikia atsukti išleidimo kamštelį, esantį siurblio korpuso apatinėje dalyje. Jei paleidimo kamštelio nėra, reikia atsukti antivibracinės žarnos veržlę, įsuktą į išsiplėtimo indą ir pakreipus siurblį leisti vandeniui ištekėti.
6. Hidroforai skirti eksploatuoti uždarose, gerai vėdinamose patalpose, kuriose nėra padidinto drėgnumo. Todėl jie turi būti gerai apsaugoti nuo atmosferinio poveikio: lietaus, sniego. Hidroforo eksploatacija netinkamomis sąlygomis gali sukelti variklio ir rėlės gedimus.
7. Išsiplėtimo indo išorė yra apsaugota nuo korozijos. Siekdamas išlaikyti tinkamą rezervuaro būklę, vartotojas privalo kas pusę metų apžiūrėti išsiplėtimo indo paviršių ir jei reikia atnaujinti paviršiaus lako sluoksnį. 

       Techniniai parametrai hidroforų su 24 l talpos rezervuarais

Tipas

Našumas

Qmax[l/min]

Siurbimo

aukštis

 Hmax [m]

Slėgis

Pmax [bar]

Varikio galia [kW]

El.srovės

įtampa/dažnis

Maks. Apvijos

Srovė [A]

MH 1300

100

55

5,5

1,3

~230V/50Hz

6

MH 2200

170

58

5,8

2,20

~230V/50Hz

9,6

JET 100A

60

50

5,0

1,10

~230V/50Hz

3,5

JET 100A(a)

60

50

5,0

1,10

~230V/50Hz

2,4

JET 200

70

68

6,8

1,50

~230V/50Hz

6,8

JY 1000

60

50

5,0

1,10

~230V/50Hz

3,6

WZ 250

35

39

3,9

0,25

~230V/50Hz

1,6

WZ 750

48

78

7,8

0,75

~230V/50Hz

4,6


Šie parametrai buvo gauti laboratorinėmis sąlygomis. Eksploatavimo sąlygomis galimi nukrypimai apie ± 10%.
Išvardytų įrenginių didžiausias triukšmo lygis neturėtų viršyti 85dB.

 

Utilizavimas 

Kadangi vandens tiekimo stotelė (hidroforas) yra pažymėta perbraukto konteinerio ženklu, tai reiškia, kad yra draudžiama išmesti panaudotą įrangą kartu su kitomis atliekomis. Detalesnę informaciją apie produkto perdirbimą galima gauti komunalinių atliekų utilizavimo skyriuje arba prekės pirkimo vietoje. Kai eksploatuojamo hidroforo remontas bus ekonomiškai nepagrįstas, gaminį reikės demontuoti atskiriant ketaus, plieno, sintetinio pluošto ir gumines detales. Gautus elementus reikia perduoti specializuotoms įmonėms, vykdančioms pramoninį atliekų ir panaudotų įrenginių perdirbimą ir tvarkymą. Naudotos įrangos utilizavimas pagal aplinkosaugos taisykles padeda išvengti gaminyje esančių kenkmingų sudėtinių dalių įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai.

Dėmesio!  Visada atjunkite prietaisą nuo energijos šaltinio prieš jį  pakeliant, transportuojant ar valant.  
                 Draudžiama paleisti siurblį, kai jame nėra vandens.
                 Vandens tiekimo stotelę (hidroforą) gali remontuoti tik klalifikuoti meistrai.      
        

 Garantijos sąlygos 

1. Prekės garantija suteikiama pirkėjui, turinčiam prekės pirkimo dokumentus: kasos čekį, sąskaitą faktūrą  (jei agregatas pirktas parduotuvėje) ir teisingai užpildytą prekės garantinį taloną.
2. Garantiniame talone turi būti: parduotuvės spaudas, pardavėjo parašas, įrenginio pirkimo data. 
3. Garantijos galiojimo pradžia yra hidroforo pirkimo data arba garantijos talone nurodytų gaminių ar dalių pristatymo data.
4. Garantinio laikotarpio metu nemokamai taisomi ar keičiami hidroforai ir jų dalys, šalinant tik pripažintus gamyklinius prekės, jos dalių ar naudojamų medžiagų defektus.
5. Jei sugedusio hidroforo ar jo detalių paviršiai yra mechaniškai pažeisti, keičiant prekę, pirkėjas  sumoka pažeistų detalių kainą.
6. Nekokybišką prekę klientas privalo pateikti keitimui ar remontui iš karto, kai tik pastebimas defektas.
7. Prekę garantiniam remontui ar keitimui, klientas turi pristatyti į parduotuvę, kurioje ją įsigijo, arba pranešti serviso centrui, jei prekė buvo tiesiogiai pristatyta klientui.
8. Garantija taikoma tik teisingai sumontuotiems ir tinkamai eksploatuojamiems gaminiams.
      • Vandens stotelę prijungti prie elektros tiekimo sistemos turi kvalifikuotas specialistas.
      • Vandens įsiurebimo kontūre turi būti sumontuoti atbulinis vožtuvas su filtru (sieteliu) nuo mechaninių priemaišų.
9. Įsigydamas vandens tiekimo stotelę klientas privalo išoriškai apžiūrėti gaminį ir įsitikinti, kad jo paviršius nėra pažeistas. Paviršiaus defektai ir mechaniniai įrenginio pažeidimai, atsiradę montuojant hidroforą, nelaikomi gamykliniais defektais.
     

Garantija negalioja

Gamintojas nesuteikia garantijos hidroforui siurbiant:  jūros vandenį;
                                                                               nešvarų vandenį arba užterštą smėliu ar kitomis kietomis dalelėmis, tai pat rūdimis;
                                                                               skysčius maisto pramonėje;
                                                                               greit užsidegančius, sprogstamus ar kitus pavojingus skysčiu.           

1. Neteisingai sumontavus hidroforą.
2. Įrenginį su išoriniais mechaniniais pažeidimais, atsiradusiais dėl pirkėjo ar montuotojo kaltės.
3. Vandens tiekimo stotelei su gedimais, atsiradusiems dėl neprofesionalaus remonto, taip pat kai remontui  buvo panaudotos kitų gamintojų detalės.
4. Gaminiams, netinkamai juos eksploatavus ar prižiūrėjus.
5. Dėl įtampos svyravimų pasikeitus variklio ar kitų detalių spalvai.
6. Pateikus remontui ne pilnai sukomplektuotą gaminį, taip pat nešvarų, užterštą kalkių nuosėdomis, smėliu, žvyru, rūdimis ir pan..
7. Garantija netaikoma natūraliai nusidėvinčioms dalims – membranai, guoliams, sparnuotėms, antivibracinėms žarnoms.
8. Nepateikus garantinio talono arba kai garantinis talonas užpildytas neteisingai.
9. Vandens tiekimo stotelėms eksploatuojamoms pramoniniuose objektuose, taip pat naudojamoms komerciniams tikslams. 

 Vandens tiekimo stotelei suteikiama 24 mėnesių garantija. 

 

 Gaminio pavadinimas ir numeris _________________________________________________

 Su garantijos sąlygomis, montavimo ir priežiūros taisyklėmis susipažinau. Pretenzijų dėl vandens tiekimo stotelės komplektacijos ir išorinio vaizdo neturiu.

 Pirkėjo vardas, pavardė, parašas                                                  Pardavėjo antspaudas ir parašas

 

    ________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________                                                 ____________________________                                             

 

 Papildoma informacija:

    1. Atstovas:  UAB „Vandens ratas“, Kalvarijų 125, Vilnius. Tel.: +370 5 272 8409, mob.: +370 652 14888.

   2. Vandens stotelių įsigijimo įsigijimo klausimais kreipkitės mob.: +370 656 38445; mob: +370 656 85153; el.paštas vadyba@vandensratas.lt.

   3. Garantinio aptarnavimo ir kitais techniniais klausimais kreipkitės tel.: +370 656 85153; el.paštu vadyba@vandensratas.lt.  

Kategorijos